Saturday, June 15, 2024
spot_img
HomeFoto GaleriaCDTL Nasional hala'o enkontro ho Servisu AFTL Municipiu Lautem .

CDTL Nasional hala’o enkontro ho Servisu AFTL Municipiu Lautem .

RCL VP NEWS 06/10/2021

Prezidente Confederasaun Nasional Desportu  Timor- Leste ga CDTL Quarta feira 06/10/2021 ne’e Organija Enkontro ho Servisu Asosiasaun Federasaun Futebol Timo-Leste ga AFFTL Municipiu Lautem , hodi  informa Lei Sira no mos preparasaun ba Jogos Komunitaria no Eskolar nian salaun enkontro VIP Administrasaun Municipiu Lautem .

Prejidente CDTL  Afranio Xavier Amaral ba Jornalista RCL ne’e hateten katak , CDTL nasional Nia Prejensa iha Municipiu Lautem ne’e atu hare servisu Ponto Fokal CDTL nian iha Municipiu Lautem no informa Decreto Lei numeru 40/2020 kona ba utilidade Publika atu nune’e Sira bele servisu tuir kriteria nebe Mak iha inklui mos atu informa kona ba preparasaun jogu komunitario no Eskolar nebe atu La`o iha Municipiu Lautem .

“Objectivu ohin Ami Mai iha Lautem ne’e atu hare Fila fali efectivitas fokal point ba comfederasaun nasional nian halibur mos asosiasaun sira para Ami bele rona mos informasaun nebe relasiona ho decretu Lei numeru 40/2020 Kona ba utilidade Publika Tamba Ida ne’e mak Agora iha nasional mos bajeia ba Lei nee Ita tenki halo ona consolidasun ba Federasaun ba asosiasaun Sira antaun Liu husi fokal point bele hatutan informasaun ba Sira para Sira mos bele acompanha e preparasaun para karik implementasaun Lei nee ba oin nee hotu-hotu bele prense kriterios rekejitus Sira nebe maka iha tamba Ida ne’e mak hatoo moz informasaun nebe relasiona ho preparasaun jogus comunitaria ho Jogos eskolar” Afranio Xavier Amaral hateten ba Jornalista RCL

Prejidente CDTL nee mos informa katak jogu desportu komunitario ne’e sei realiza deit iha Postu 3 no Desportu eskolar ne’e sei realiza iha Postu lima , maibe kada Postu tenki Mai ho Modalidade hat 4 , Mak hanesan Atletismu  futebol ,basketbol, Volibol .

Jogu Comunitaria sei realija iha Kada Munisipio Ida hetan Direitu ba Postu tolu 3 , postu tolu 3 nee depende husi Administrador e segundu Mak desportu eskolar , desportu eskolar nee realija iha Munisipio 10 inklui Municipiu Lautem nee e depois kada postu Mai ho modalidade hat 4 Ida maka atletismo , Futebol ,Basketbol , volibol Sira tenki preparado halo didiak tamba Ida ne’e mak Sira balu submete ona proposta Balu seidauk ne’e mak problema oituan” Prejidente CDTL akresenta.

Entretantu: actividades Desporto Komunitario no Eskolar iha Municipiu Lautem ne’e sei realiza iha tempo ne’ebe  badak .

JORNALISTA:Itho& Jack

EDITOR:Nascimento Provincial

 

 

 

RELATED ARTICLES
Continue to the category
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Fans na'in: mak rona hela.
Loading ...

TRENDING.

NOTISIA FOUN.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x