Istoria

Radio Comunidade Lospalos (RCL) hala`o ona nia transmisaun ba Komunidade Distrito Lautem, iha Loron 16 Maio 2000. Radio Comunidade Lospalos hanesan Radio Estasaun ida ne’ebe indepedente, la hetan benefisio (La ho Lukru) ruma husi komunidade no dezemvolve filosofia liu husi dedika Informasaun ba komunidade no sai hanesan baze fundamental ida iha area Informasaun ba Publiku Lokal.

Estasaun Radio Komunidade hari`i iha Distrito Lautem hetan Suporta husi UNESCO iha Ekipamentu maibe la inclui Finanseiro. Actividades hotu-hotu hala`o ho Voluntario. Tamba Radio Komunidade laiha fundus permanente ida husi doador local, nasional no Internasional.