Sunday, July 21, 2024
spot_img
HomeFoto GaleriaLospalos Oan Sira tengki Kuda Domin no Pas iha Fulan Dezembro ida...

Lospalos Oan Sira tengki Kuda Domin no Pas iha Fulan Dezembro ida ne`e

RCL VP NEWS 09/12/2021

Nudar Lospapalos , no Municipio Lautem nia Oan , tengki haka`as  A`an hodi kuda Domin no Paz iha Fulan Dezembro ida ne`e , Tamba Fulan Dejembro Nudar Ultimu Fulan ba Tinan ida nian , Nudar mos Fulan nebe Nakonu ho Domin no Paz hodi Simu Kosok oan Na`in Jejus .

Lia hirak ne`e hato`o Husi Administrador Postu Administrativo Lospalos , Municipio Lautem , Dinis dos Santo Batista ba Jornalista RCL Iha nia Kna`af fatin Tersa Feira 07/12/2021 ne`e .

Administrador Postu Lospalo mos Apela ba Komunidade no Juventude sira iha Postu Vila Lospalos , Atu Cria Estabilidade iha Loron Natal no Tinan Foun , atu nune`e ita bele Simu Kosok Oan Jejus no Simu tinan foun nebe Nakonu ho Pas no dame .

‘’ Agora ita tama ona ba Loron Advento Katak , loron Preparasaun ba Simu Kosok Oan Na`in Jejus nia Moris mai iha Mundu , Nune`e Iha Tempu Adventu ida ne`e , mai ita hotu hamutuk ho Ne`on ida Laran Ida , hodi fo liman ba Maluk Kria Domi no Dame iha ita le`et , atu nune`e ita bele Simu Kosok Oan Jejus no Simu tinan foun nebe Nakonu ho Pas no dame , Tamba Tamba Fulan Dejembro Nudar Ultimu Fulan ba Tinan ida nian , Nudar mos Fulan nebe Nakonu ho Domin no Paz hodi Simu Kosok oan Na`in Jejus , no Simu tinan Foun , ho Nune`e Hau husu dala ida tan ba Comunidade no Juventude sira tomak iha Postu Lospalos , atu Labele Simu Natal no Tinan foun ho Violensia , maibe Tengki Kria Nafatin Unidade no Pas ba Posto Lospalos , Municpio Lautem nune`e mos ba Nasaun ida ne`e ‘’  Apela Administrador Postu Administrativo Lospalos , Municipio Lautem , Dinis dos Santo Batista ba Jornalista RCL Iha nia Kna`af fatin Tersa Feira 07/12/2021 ne`e .

Husi Sorin Seluk , Director Servisu Municipal Sa`ude Municipio Lautem Anastasio da Cruz hateten katak ,  Natal no Tinan Foun Sai Kontiudu ida nebe bo`ot ba Sarani Katolika Sira , maibe Profesional Sa`ude dala barak la Sente Loron Espesial ida ne`e , tamba ho Loron Bo`ot ida ne`e , Numeru Dejastre mos sei Bo`ot Relasiona ho Movimento Ema nian Husi Kapital Mai Municipio no Municipio ba Postu no Suco , Nune`e Profesional Sa`ude sira Mantein hodi fo Atendimento Bo`ot .

Nune`e Nudar Director Sa`ude Municipio Lautem , Apela ba Komunidade Sira atu halo Viajen karik tengki Matan Moris Neo Na`in , no Kuida nafatin A`an iha Fulan Dejembro ida ne`e , nune`e wainhira ita Selebra Natal no simu Tinan foun , hotu-hotu iha Kondisaun nebe Saudavel.

‘’ Hau hanoin Katak Natal no Tinan Foun ne`e Sai Kultura  ida  ba ita nudar  Sarani Katolika Sira , maibe Profesional Sa`ude dala barak la Sente Loron Espesial ida ne`e , tamba ho Loron Bo`ot ida ne`e , Numeru Dejastre mos sei Bo`ot Relasiona ho Movimento Ema nian Husi Kapital Mai Municipio no Municipio ba Postu no Suco , Nune`e Profesional Sa`ude sira Mantein hodi fo Atendimento Bo`ot , nune`e Hau Apela ba Komunidade Sira atu halo Viajen karik tengki Matan Moris Neo Na`in , no Kuida nafatin A`an iha Fulan Dejembro ida ne`e , nune`e wainhira ita Selebra Natal no simu Tinan foun , hotu-hotu iha Kondisaun nebe Saudavel , Husu nafatin ba ita hotu atu halo Viajen karik la`o ho kuidadu , tamba Novembro Dejembro Hanesan Tempu Udan Monu Rai no Namdoras , nune`e ita bele la`o ho Kuidadu ho kondisaun diak to`o iha ita nia horik Fatin ‘’ Apela Director Servisu Municipal Sa`ude Municipio Lautem Anastasio da Cruz

Entretanto; Fulan Dezembro Konvida ita hotu , atu fo liman ba Malu , Neon ida Laran ida hodi Kria Unidade no Pas hodi Dejenvolve ita nia Moris no Kontribui ba Prosesu Dejenvolvimento iha Nasaun Democratico ida ne`e .SdC

RELATED ARTICLES
Continue to the category
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Fans na'in: mak rona hela.
Loading ...

TRENDING.

NOTISIA FOUN.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x