Sunday, July 21, 2024
spot_img
HomeFoto GaleriaPre-escolar sei halo inskrisaun ba estudante foun

Pre-escolar sei halo inskrisaun ba estudante foun

Lospalos [ RCL Vox Populy] – Bazeia  ba kalendáriu edukasaun iha loron 17 Janeiru tinan ne’e, pre-escolar  iha munisípiu Laútem hahuú hala’o inskrisaun foun ba labarik tinan 4-5.

Kinta+Feira [20012022], Coordenadora pre-escolar Esperansa Lorosae Albertina Maria  Da Luz hateten, labarik estudante pre-escolar ne’ebé hahuú inskrisaun  sei hatama osan U$14.00 hodi sosa farda kategória 3 inklui nesesidade seluk.

‘’bazeia ba calendario ducasaun dehan katak  iha loron sanolu resin 17-01-2022 tenke  halao inscrisaun ba alunus foun  ba pre-escolar  sira  iha munisipio  lautem   no durante loron tolu  ne’e  ami rejistu abarik pre-escolar  ba foun no tuan  hamutuk 120  no  no  alunus  foun sira  tenke  hatama orsamento hamutuk $49  no liu husi  orsamento $ 49  ne’e  sei uja  ba necesidade labarik sira  nian wainhira escola  halao ona no osan hirak ne’e  mos tama ona  ba farad  alunus  foun sira  iha escola  pre-escolar  esperansa  munisipio lautem.’’ Albertina  maria da Luz esplika.

Nuúdar manorin pre-escolar Ira-ara Vijelia Viera Da Silva hateten, iha loron 17 fulan ne’e, pre-escolar Ira-Ara hahuú halo inskrisaun ba alunus  foun no tuan tuir kriteriu ne’ebé fo sai.

‘’prosesu  inscrisaun  ba studante  foun   iha pre-escolar  Ira Ara  ami hahu  iha 17-01-2022  criteria  mak  kada alunus  wainhira  halao incrisaun  tenke hatama  orsamento  $2.50 nomos   no labarik sira  mos  tenke hatama  documentus  sertidaun RDTL /baptism no wainhira  seridaun rua  ne’e  laiha hotu  inan aman tenke  hatama labarik  nia  livro  lisio  saude  nian  mak  bele  halo inscrisaun  no wainhira  ida  ne’e  laiha hotu  pre-escolar  ira –ara labele  simu.’’  Vijelia esplika.

Edukador sira konsiente labarik mak  futuru nasaun nian.

Jornalista: syda&linda

Editór: Zem-Kasar

RELATED ARTICLES
Continue to the category
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Fans na'in: mak rona hela.
Loading ...

TRENDING.

NOTISIA FOUN.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x