Tuesday, May 28, 2024
spot_img
HomeFoto GaleriaKadidato Presidente da Republica nùmeru Sorteio 12 halao Mini Kampanye Iha Tutuala

Kadidato Presidente da Republica nùmeru Sorteio 12 halao Mini Kampanye Iha Tutuala

LOSPALOS RCL VOX POPULY = Tersa Feira 08/03/2022 nee Candidato Presidente da Repùblica Periodu 2022/2027 ho Nùmero Sorteio 12  Virgilio da Silva Guterres  hala`o Mini Kampanya ba Nia apoiantes Sira Iha Suco Tutuala , Posto Administrativo Tutuala.

Cordinador Equipa Suseso Kampanya Pedrito loiwachu Nelukala Vieira iha Apoiante Sira nia oin Deklara katak , Virgilio da Silva Guteres nia Kandidatura ba Presidente da Repùblica 2022-2027 ne`e Ami Mak Propoin , tamba Candidatu Presidente  ho Nùmeru 12 Ne`e , iha Kapasidade liu atu sai aman ba Nasaun , no Sei Lori Timor Leste ida Fraterno iha Futuru .

Pedrito mos Dehan , Maske Kandidato Presidente da Repùblika ne`e Mai husi Gerasaun Foun , maibe nia Kontribuisaun Luta ba Indepedensia Maka`as liu  , no iha Duni Kapasidade tomak bele ukun no Serbi Povu  no Sei la husik Povu sai atan ba Poder

‘’ Virgilio da Silva Guteres nia Kandidatura ba Presidente da Repùblica 2022-2027 ne`e Ami Mak Propoin , tamba Candidatu Presidente  ho Nùmeru 12 Ne`e , iha Kapasidade liu atu sai aman ba Nasaun , no Sei Lori Timor Leste ida Fraterno iha Futuru , Maske Kandidato Presidente da Repùblika ne`e Mai husi Gerasaun Foun , maibe nia Kontribuisaun Luta ba Indepedensia Maka`as liu  , no iha Duni Kapasidade tomak bele ukun no Serbi Povu  no Sei la husik Povu sai atan ba Poder ‘’ Tenik Cordinador Equipa Suseso Kampanya Pedrito loiwachu Nelukala Vieira.

Kandidato  Presidente da Repùblika Periodo 2022-2027 Virgilio da Silva Guteres liu husi ni Kompromisio Politika iha Mini Kampanye ne`e hateten , Moto ba Timor Leste ida Fraternu liu ne`e , bajeia ba Lisaun nebe mai husi Asuwa`in Rai Tutuala , hanesan Solan no Ninu Koni Santana nian nebe hanorin , Dedika sira nia A`an hodi Defende Rai ida , Povu Timor Leste .

Guteres mo dehan tan , Hau Hanoin Nafatin Lia Fuan Murak nebe nakonu ho Dejenvolvimento husi Saudoju Nino Koni Santana  katak , Wainhira Ukun A`an ita sei lahalo ita nia rai ne`e naruk ou rai ne`e luan , maibe Ki`ik Nafatin , maibe tengki Prejerva  no Proteje rai ne`e  Furak iha Mundu .

‘’ Hau sei hanoin Lia fuan Inspirasaun husi Ita nia Saudoju Nino Koni Santana katak , Wainhira Wainhira Ukun A`an ita sei lahalo ita nia rai ne`e naruk ou rai ne`e luan , maibe Ki`ik Nafatin , maibe  Buat nebe ita halo ba rai ne`e luan no bo`ot liu maka tengki Prejerva  no Proteje ita nia  rai ne`e  nia Furak  ita nia Beleza , ita nia Natureza  , wainhira ita hotu hotu Hanoin atu Proteze ita nia Beleza no Natureza ninian , ita sei Transforma Rai Timor Ne`e sai Hanesan Paraizo Ekologico ga Surga Ekologis iha Timor Ninian nebe Nasaun hotu laiha , hanesan ema Estrangiro sira apresia Jaco Island ou Valusere , ida ne`e hamosu hau nia Espirito hodi bele Kandidata A`an ba Presidente da Republika , no sei lori Ema Hotu-hotu Hetan Parte hetan Benefisio husi Dejenvolvimento iha rai ida ne`e ‘’  Dehan Virgilio liu husi Mini Kampanye iha Suco Tutuala , Posto Administrativo Tutuala , Municipio Lautem 8/03/2022.

Nia mos Kompromete , katak atu sai Presidente iha Rajaun balun mak hanesan , Asumi Responsabilidade atu hatàn Bem Star Povu nian , Rajaun Segundo mak atu haburas no hamoris Ambiente Politika ida nebe Fasilita Komunikasaun ida nebe Saudavel entre Orgao Poder Sira hotu , ne`e duni Husu ba Povu Tutuala hodi fo Votus Konfiansa ba hau atu Lori Ita nia Asuain Sira nia Doutrina hodi Ukun no Serbi Nasaun ida nebe Fraterno .

‘’ Atu sai Presidente iha hau Kompromete katak sei , Asumi Responsabilidade atu hatàn Bem Star Povu nian , no  haburas no hamoris Ambiente Politika ida nebe Fasilita Komunikasaun ida nebe Saudavel entre Orgao Poder Sira hotu , ne`e duni Husu ba Povu Tutuala hodi fo Votus Konfiansa ba hau atu Lori Ita nia Asuain Sira nia Doutrina hodi Ukun no Serbi Nasaun ida nebe Fraterno , Hau fiar katak Maun Alin Inan Doben sira iha rai Tutuala Sei Hili hau , tamba ita nia Hamutuk la`os iha Tempu Kampanye ne`e , maibe ita hamutuk ona durante Tinan barak , ne`e duni hau husu dala ida tan Iha loron 19 de Marco , ita hotu tengki Vota ho Konsiensia hodi Hili ita nia Lider no Aman ba Nasaun nebe nakonu ho Interese Povu nian . Declara Virgilio

Kandidato Presidente da Republica ho Numero Sorteio 12 nee sei lori Timor Leste Ida Fraterno Liu,ho Nia lèma Hau Mak nee ! Mai Ita hamutuk ! Hamutuk lori Ukun Atu serbi Povu ! labele husik Povu sai Atan ba Poder.

Jornalista;Sinta

Editor:NP

RELATED ARTICLES
Continue to the category
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Fans na'in: mak rona hela.
Loading ...

TRENDING.

NOTISIA FOUN.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x