Saturday, June 22, 2024
spot_img
HomeFoto GaleriaGovernu tenki asesugura labarik tuir lei kovensaun labarik no konstitusaun RDTl

Governu tenki asesugura labarik tuir lei kovensaun labarik no konstitusaun RDTl

LOSPALOS RCL VOX POPULY=Bajeia ba lei konvesaun direito labarik no konstitusaun RDTL nebe  asesugura labarik nia direito nee , kada tinan  ka Institutu defeza  Dos Direitu da Crianca ka INDDICA sempre selebra  loron internasional ba labarik atu bele fo hanoin ba inan-aman ,autoridade local , profesores no entidadas sira hotu ,  atu bele kontinua tau atesaun ba labarik , tamba labarik mak sai future ba nasaun nian .

Prejidente Institutu defeza  Dos Direitu da Crianca ga INDDCA I.P Dinhora Granadeiro liu husi liu husi Selebrasaun loron Mundial ba Labarik ba tinan ida ne`e iha Municipiu Lautèm Quarta Feira 01/06/2022 hateten ,  INDDICA hanesan  institusaun ida nebe foun nebe estabelse iha Governu da walu nian ho decreto lei numero 4/2021 nebe atu asegura labarik hodi bele hatene sira nia loron no bele proteje labarik atu bele goja sira nia direito

‘’ INDDICA hanesan naran no institusaun ida nebe foun nebe estabelse husi  Governu da walu nian ho decreto lei numero 4/2021 27 de janeiro 2021 no iha eteriormetente iha tinan 2009 estado timor leste estabelse komisaun nasional direto labarik atu asegura katak estadu membro ida nebe ratifika konvesaun Internasional Liu-liu Kovensaun direto labarik iha obrigsaun atu kompri no atu implemta no halo monotarijasaun ba estodo nebe tau duni forsa no kbit atu asegura labarik hotu iha nasaun Timor leste  Hodi Goja sira Nia direito bajeia ba Lei kovensaun internasional no Kontitusaun RDTL  nian dehan Prejidente Institutu defeza  Dos Direitu da Crianca ga INDDCA I.P Dinhora Granadeiro.’’ Hateten Prezidente Institutu defeza  Dos Direitu da Crianca ga INDDCA I.P Dinhora Granadeiro liu husi Selebrasaun loron Mundial ba Labarik ba tinan ida ne`e iha Municipiu Lautèm Quarta Feira 01/06/2022.

Dinhora mos hateten liu husi selebrasaun lolon internasional ba labarik nee laos festa maibe ida nee hanesan parte ida atu bele fo hanoin ba inaa-aman, autoridades , profesores no entidade sira hotu atu bele kontinua tau atensaun ba labarik hodi hadiak kualidade nutrisaun no eduksaun  ba labarik nune`e labarik bele hetan saude nebe diak .

‘’ Komisaun Anterior sempre halo selebrasaun ba loron internasional ba labarik ida nee ,no selebrasaun ida nee laos atu halo deit festa maibe ida nee hanesan parte ida atu fo hanoin  ba inan-aman,autoridades ,profesores no entidade sira hotu atu bele kontinua tau atensaun ba labarik hodi konsedira labarik mak sai future ba nasaun ita tenki hadia kualidade nutrisaun no eduksaun  ba labarik nunee labarik bele hetan saude nebe diak ‘’ dehan Dinhora.

Entertantu ;INDDIKA mos husu nafatin ba governu no orgaun kompetete sira atu bele halais legislative hotu nebe mak garantia ba dejenvolvimentu labarik nian nebe atu haforsa serviso INDDICA nian bele proteje no asegura labarik ba moris diak iha pais ida nee .

Jornalista:silisi

Editor:NP

RELATED ARTICLES
Continue to the category
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Fans na'in: mak rona hela.
Loading ...

TRENDING.

NOTISIA FOUN.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x