Tuesday, May 28, 2024
spot_img
HomeFoto GaleriaUnicef Finansia Fundus Ki`ik ba Eskola 24 iha Lautèm

Unicef Finansia Fundus Ki`ik ba Eskola 24 iha Lautèm

LOSPALOS RCL VOX POPULY=Agensia Nasoens Unidas Fundu ba Labarik ga Unicef , liu husi Ministèriu Edukasaun Juventude no Desportu , Sexta feira ne`e , hala`o termu entrega Fundus Ki`ik ba Eskola Identifikadu iha Municipiu Lautèm hamutuk Rua nolu resin Ha`at , inklui Pre Eskolar 2 , no serimonia termu Entrega ne`e hala`o iha Salaun Servisu Municipal Educasaun Juventude no Desportu Municipiu Lautèm , liu husi Enktru Autoridades Local no Diretòr no Cordiinador Eskola.

Director geral Eduksaun Iha Ministèrio Eduksaun juventude desportu Luis Manuel da Costa Fernandes nebe jornalista RCL hasoru iha salaun eduksaun Munisipio lautem hateten objetivo husi enkotru nee atu halo Termu Entrega Fundus ki`ik ba kada eskola Identifikadu nebe afeta Problema Be`e Mòs iha sira nia Escola .

‘’ Atu hateten katak , Enkontru ida ne`e ho Objetivu atu halo Termu Entrega Fundus ki`ik ba Eskola Identifikadu sira , nebe durante ne`e Infrenta Problema Be`e Mòs , no Autoridades Municipal no Diretòr hamutuk ho Cordenador Escola sira partisipa hodi sai sasin ba Termu Entrega ida ne`e , tamba  fundus  ne’e  mai  husi  parseiro  dezenvolvimento  UNICEF nian   nune  bele  frasilita  escola  sira  atu   bele  hetan  be’e mos  ho diak.’’ Dehan Diretòr Geral Ministèriu Educasaun Juventude no Desportu ba Jornalista RCL iha salaun Edukasaun Municipiu Lautèm Sexta feira 01/07/2022 ne`e .

Manuel mos hateten , Termu entrega Fundus Ki`ik ba Escola sira iha Lautèm ba Faze da Ruak nian iha tinan ida ne`e , no Eskola nebe Hetan Fundus Ki`ik ne`e mai husi Ensinu Bazicu Filial no Central , nune`e mòs Pre Eskolar rua iha Municipiu Lautèm .

‘’ Termu entrega Fundus Ki`ik ba Escola sira iha Lautèm ba Faze da Ruak nian iha tinan ida ne`e , no Eskola nebe Hetan Fundus Ki`ik ne`e mai husi Ensinu Bazicu Filial no Central , nune`e mòs Pre Eskolar rua iha Municipiu Lautèm , Fundus Ki`ik ba Faze daruak ne`e ho montante $ 19,615.00. ho montante Diferente kada Eskola.’’ Hateten nia

Entartantu ; Total Ensinu Bazicu Filial ga EBF nebe hetan asesu Fundus ki`ik iha Lautèm hamutuk Eskola Sanolu Resin Hitu , no EBC Lima no Pre Eskolar hamutuk Rua , no Fundus ida ne`e ho Montante Diferente bazea ba Proposta Orsamentu nebe kada Eskola Submete.

Jornalista:Ersi

Editor:NP

RELATED ARTICLES
Continue to the category
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Fans na'in: mak rona hela.
Loading ...

TRENDING.

NOTISIA FOUN.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x