Thursday, December 7, 2023
spot_img
HomeFoto GaleriaKomunidade Suku Leuro kontinua fó Konfiansa ba Xéfe Suku Atúal hodi lidera...

Komunidade Suku Leuro kontinua fó Konfiansa ba Xéfe Suku Atúal hodi lidera ba Periodu tinan 7 tan .

Leuro Lospalos RCL VP 13/11/2023=Elisaun dá Rúak ba Lideransa Suku iha Suku Leuro ne`ebe Avansa husi Kandidatu Na`in Rua Kompostu husi Xéfe Suku Atúal Carlito Viegas no Nikulau dos Santos , Komunidade nafatin fó Votu Konfiansa ba Xéfe Suku Atúal mak sei lidera tán Suku Leuro ba Periodu tinan 7 tan ho Votu 270 Enkuantu Kandidatu Nikulau dos Santos ho Votu 233.

Komunidade ida iha Suku Leuro Felismina dos Santos husu ba Xéfe Suku Eleitu ,  atu bele Kontinua lidera Povu ho Fuan no Laran ,hodi sai tilun no ibun Povu nian , hodi Dezenvolve povu no suku iha Ambiente Páz no Estabilidade .

‘’Kandidatu Xéfe Suku Na`in  2 ne`ebe Kompete iha Elisaun Segunda Ronde nian , maibe durante Votasaun , Povu nafatin fó Konfiansa ba Xéfe Suku Atúal Carlito Viegas ho Votu 270 no Kandidatu Segundu mak Nikulau dos Santos ho Votu 233 , Nune`e Xéfe Suku Atual mak kontinua lidera ba Tinan 7 tan , nune`e Núdar Povu husu nafatin ba Xéfe Suku Eleitu , atu Ukun Povu ho Fuan  no  laran , no sai Tilun no Ibun Povu nian ho diak , nune`e Povu bele bele moris nafatin iha Páz no Estabilidade nia laran hodi kontibui ba Prosesu Dezenvolvimentu Suku no ba nasaun nian.’’ Dehan Felismina dos Santos ba RCL iha Leuro Segunda 13-11-2023.

Husi Sorin Seluk , Xéfe Suku Atúal ne`ebe Eleitu iha Elisaun Suku , iha Suku Leuro Carlitu Viegas hateten , nia Parte sei kontinua hatudu nia Protidaun hodi Servi Povu ba tinan 7 tán , Prontu atu kolabora Estadu , hodi Kontribui ba Dezenvolvimentu Suku laran no ba Nasaun .

‘’Hau Agradese ba Komunidade Suku Leuro ne`ebe kontinua fó konfiansa ba Hau , atu Lidera Suku Leuro ba Periodu tinan 7 tán , maske ida ne`e Naha todan ida ne`ebe Povu fó liu husi Elisaun , Hau Prontu Nafatin Hamutuk Ho Povo , Kópera No Kolabora nafatin Programa Governu Nian hodi kontiribui ba Prosesu Dezenvolvimentu Povu iha Nivél Suku , Postu no ba Munisípiu , Hau mós kontinua Rona Komunidade sira nia Ideia no Hanoin diak sira hodi Dezenvolve Hau Nia . ‘’ Hateten Xéfe Suku Leuro Eleitu Carlito Veigas.

Entertantu : Husu Nafatin Ba Povo Doben Sira Iha Suku Leuro , atu kontinua hamutuk ho Xéfe Suku Atual ne`ebe Eleitu , Hodi Bele Dezenvolve Ita Nia Suku , tamba Lider ida sei la La`o Mesak iha Suku laran , maibe presija iha Kóperasaun ne`ebe diak husi Komunidade sira .

 

Jornalista ; Cc

Editor ; NP

RELATED ARTICLES
Continue to the category
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Fans na'in: mak rona hela.
Loading ...

TRENDING.

NOTISIA FOUN.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x