Saturday, June 15, 2024
spot_img
HomeFoto GaleriaKomisaun organizadora ba taxa levantamentu 83 garantia taxa refere sei realiza duni...

Komisaun organizadora ba taxa levantamentu 83 garantia taxa refere sei realiza duni iha municipiu Lautem , maske iha situsaun Estadu Emergensia.

LOSPALOS 25/01/22021

Komisaun organizadora ba torneiu futeboll Levantamentu armada Oitenta i Tres  de agustu garantia katak , taxa levantamentu armada Oitenta i Tres  de agustu de agustu sei realiza duni iha municipiu Lautem , tamba komisaun prepara ona rejimentu no Regras Jogu nian.

Lia hirak ne’e hato’o husi prezidente komisaun organizadora taxa levantamentu armada Oitenta i Tres  de agustu ,Amadouru Miguel Sampaio fernandes ba jornalista rcl iha nia knar fatin segunda feira semana ne’e .

Prezidente ne’e mos haktuir tan katak , dadaun ne’e komisaun seidauk bele publika data fixu ba realizasaun taxa Levantamento Armada iha municipiu Lautem  , tamba komisaun sei prepara rejimentu no statutu taxa nian , atu nune’e klube sira bele kompri wainhira partisipa

Amadouru  mos akrecenta tan katak ,maske ho situsaun estadu emergensia no mudanca klimatika nebe akontece dadauk ona iha teritorio Timor Leste , liu liu iha municipiu Lautem maibe , sei la kansela realizasaun taxa Levantamento Armada Oitenta i Tres  de agustu iha municipiu Lautem.

Amadouru ne’e mos argumenta katak , registrasaun ba taxa levantamentu armada 83 ne’e sei kontinua la’o maibe komisaun sei regista iha lista  klube Dejerva , tamba dadaun ne’e klube barak mak regista ona.

Entertantu : komisaun organizadora ba taxa levantamentu armada sei realiza duni taxa levantamentu armada iha municipiu Lautem, maske ho situsaun estadu emergensia no mudansa klimatika nebe akontece.

JORNALISTA MARITO BERNADINO

EDITOR NASCIMENTO PROVINCIAL

RELATED ARTICLES
Continue to the category
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Fans na'in: mak rona hela.
Loading ...

TRENDING.

NOTISIA FOUN.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x