Saturday, June 15, 2024
spot_img
HomeFoto GaleriaVeterano  Ida  Iha  Suco  Leuro, hetan  tiru husi  Comunidade  ho  Kilat...

Veterano  Ida  Iha  Suco  Leuro, hetan  tiru husi  Comunidade  ho  Kilat  Manu  nian.

RCL VP NEWS

Veterano  Ida  Iha  Suco  Leuro  Posto  Administrativo  Lospalos  Municipio  Lautem  nebe  Sacrifika  an ba  Luta  Libertasaun  Nasional  durante  tinan  Rua  nolu  Resin  Hat  nebe  ho  Naran  Armando  Viegas ho  kodico  Matansa ,Iha Quarta  Feira  Kalan  Iha  Tuku  7 : ho Balu     hetan  tiru  husi  Kajal  Ida  ga Fen Laen  Iha Suco Leuro ho inisial  MDS no  MdsU.

Comandante  PNTL  Munisipio  Lautem  Superintedente  Policia  Antonio  rego  Fernandes  ba  jornalista rcl  iha  nia  knar  fatin  quinta  feira 12/08/2021 ne’e  Informa  kronologia  husi  akontecimentu  ne’e katak , Akontesimento  ne’e  akontese  wainhira   suspeitu  nain 2  fila  husi  to’os  no  liu  vitima  Matansa  nia  uma  oin  no  vitima  matansa  hamrik  hela  iha  nia  uma  oin  no  la  sente  buat ruma , derepente  suspeitu  sira  haksesuk  malu  ho  vitima , no ikus  mai suspeitu sira  tiru vitima ho kilat manu no balamusan  kona  vitima  nia isin lolon , parte hirus matan liman karuk , akontesementu ne’e, iha Aldeia Luturula  Suco Leuro maijumenus  tuku 7  ho  balun  kalan.

Komadante ne’e mos Declara katak , ho Akontesimento nee akontese , Comando Polisia Municipio Lautem , membru sira ba iha terenu, hodi asegura seguransa ,no  kaptura kedan suspeitu nain 2 nebe nudar fe’en ho laen , hodi detein iha sala detensaun Komandu PNTL Nian.

superentedente pntl  ne’e ,akresenta  joventude  sira  iha Suco  Refere  evakua  kedan  vitima  Armando Viegas ho kodico rejistensia  Matansa  ba Centro Sa’ude  Internamento  Lospalos , no transfere  kedan  ba Nasional  Tamba  Bala  musan belit  metin  hela  iha  vitima  nia  hirus  matan.

entertantu ; Liu husi Prosesu kapturasaun ba Suspeito nain 2 nee , Parte Polisia konsege prende Ebidensia balun hanesan Kilat Tiru manu 2 no Katana Ida , no Kaju Ida nee Levanta ona ba Ministerio Publico Tuir Lei nebe Vigor.

Jornalista(Marito Savio)

Editor(Nascimento Provincial)

RELATED ARTICLES
Continue to the category
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Fans na'in: mak rona hela.
Loading ...

TRENDING.

NOTISIA FOUN.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x