Monday, February 26, 2024
spot_img
HomeFoto GaleriaGestaun Mercado no Turismo Lautem infrenta Problema recursu Humanos no Finanseiru

Gestaun Mercado no Turismo Lautem infrenta Problema recursu Humanos no Finanseiru

RCL VP LOAPALOS – Servisu Gestaun Merkadu no Turizmu Municipiu Lautem kontinua infrenta Problema Rekursu Humanos no Finanseiro , hodi Difikulta Servisu Dirasaun ida ne`e Promove Areas Potensia Turistiko iha Municipio Lautem.

Director Gestaun Merkadu no Turizmu Municipiu  Lautem,  Domingos Dos Santos Sequeira ba Jornalista Rcl iha nia knar fatin Segunda feira ne’e hateten, Servisu Gestaun Merkadu NoTurizmu  iha  Municipiu Lautem nafatin hasoru difikuldades  mak hanesan la iha rekursus umanus hodi  halo servisu no mos la iha orsamentu hodi Apoiu ba aktividades sira tamba ne’e Servisu  ladun la’o durante ne’e.

“ agora ne’e hau iha difikuldades oituan ne’ebe to’o agora hau seidauk bele halo barak liu, liu-liu ba Rekursus umanus , director Rasik la iha Staff segundu , la iha Orsamentu ruma ne’e’ebe suporta hau atu halo aktividades, tamba wainhira ita identifika lolos fatin tuirizmu sira iha Municipiu ida ne’e , presija liu husi Seminario ga liu husi Workshop sira no Envolve Parte suku, sira ne’e tenke mai husi postu atu nune’e ita bele tur hamutuk hare’e no identifika didiak ita nia potensia turstiku iha Municipiu Lautem ne’e oinsa,” dehan Domingos Dos Santos Sequeira ba Jornalista Rcl iha nia knar fatin Segunda feira 07/02/2022 ne’e.

Nia haktuir, Problema no Difikuldades hirak ne’e hato’o ona ba Ministerio Relevantes tamba ne’e Espera katak Tinan ida ne’e Bele Rezolve ona Problema ida ne’e, hodi bele Promove fatin Turizmu sira iha Municipiu Ida ne’e, Tamba Turizmu ne’e hanesan Fontes Finanseriu Alternativas   ba nasaun ida ne’e.

“Parese tinan ida ne’e ga tinan oin Guvernu iha posibilidade atu bele kompleta Kestaun sira ne’ebe ohin hau temi  tamba turizmu hanesan fontes Finanseiru Alternativa ba ita nia nasaun , tamba ne’e ita dependente ba iha Fundus Petroliferu , tamba ne’e mak Guvernu sei halo esforsu , halo planu ne’ebe adekudu oinsa mak ita bele promove no dezenvolve ita nia area Turizmu iha ita nia Municipiu,” nia haktuir.

Entertantu : Maske servisu Merkadu No Turizmu Municipiu Lautem infrenta difikuldades maibe servisu kontinua la’o normal.

 

Jornalista : Ito&sida

Editor : Mento

RELATED ARTICLES
Continue to the category
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Fans na'in: mak rona hela.
Loading ...

TRENDING.

NOTISIA FOUN.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x