Saturday, June 22, 2024
spot_img
HomeFoto GaleriaLaiha Orsamentu  husi Estadu , Eskola Garante Lolo liman Inan Aman

Laiha Orsamentu  husi Estadu , Eskola Garante Lolo liman Inan Aman

Lospalos RCL VOX POPULY = Ensinu Bàzico Central (EBC) Kuluhun Lospalos , liu husi Kontribuisaun Inan Aman, Konstrui ona Dapur ba Merenda Eskolar ho medida Sete Vezes Cinco (7×5) ho Total Orsamentu  Dolares Americanu Rihun Ida , Atus Ida , Sanolu resin Rua (US$.1.112.00), Atu fo Espasu diak ba Merendeiru sira hodi prepara hahan ba Alunus sira.

Diretòr EBC Kuluhun Lospalos , Municipiu Lautèm , Nazàriu da costa Freitas ba Jornalista RCL Tersa Feira ne`e Informa , Orsamentu ba Konstrusaun Dapur ba Merenda Eskolar ida ne`e , la`os mai husi Governu , maibe mai husi lolo liman Inan Aman sira nian , tamba Durante ne`e Inan aman sira mos hola parte hodi involve Màximu Prosesu Dezenvolvimentu Eskolar , iha Eskola refere .

Nia afirma , Maske Orsamento Subsídios escolares iha , maibe ida la Prevè ba konstrusaun nian , nune`e parte Eskola tu`ur hamutuk ho inan aman Alunus sira , hodi husu lolo liman ba prosesu estabelesimentu dapur Eskola nian , to`o ikus Eskola bele finaliza, no ba dada`un ne`e Merendeiru sira Uja ona , hodi Prepara hahan ba Alunus sira .

‘’ Klaru que orsamentu ba Subsídios escolares nian iha , maibe la prevè ba Konstrusaun nian , nune`e Ami parte eskola , tu`ur hamutuk ho inan aman sira hodi husu lolo liman ba prosesu kontrusaun dapur merenda eskolar nian , to`o ikus Eskola bele finaliza, no ba dada`un ne`e Merendeiru sira Uja ona , hodi Prepara hahan ba Alunus sira , tamba inan aman Alunus sira iha mòs iha papel importante iha parte Dezenvolvimentu Eskolar nian , maske dapur Eskola nian simples maibe bele asegura Merenda eskolar ho saudavel , tamba fo ona espasu ba merendeiru sira atu prepara hahan higiene.’’ Afirma Diretòr EBC Kuluhun Lospalos , Municipiu Lautèm , Nazàriu da costa Freitas ba Jornalista RCL Tersa Feira 26/04/2022 ne`e.

Diretòr EBC Kuluhun Lospalos ne`e mos Konfesa , Eskola ne`e rasik durante ne`e sida`uk iha Material Dapur nian hanesan Bikan no kanuru , nune`e Merendeiru sira mak lori husi uma mai iha Eskola hodi fasilita pograma Merenda eskolar iha eskola refere .

’ Problema ida rezolvividu , mosu tan problema ida kona ba Bikan no kanuru eskola nian , tamba to`o agora Eskola rasik durante ne`e sida`uk iha Material Dapur nian hanesan Bikan no kanuru , nune`e Merendeiru sira mak lori husi uma mai iha Eskola hodi fasilita pograma Merenda eskolar iha eskola refere , maske nune`e maibe la fo impaktu ba programa Merenda Eskolar , tamba parte Eskola ho Merendeiru sempre kolabora no fasilita malu ho diak.’’ Nia konfesa.

Entretantu ; Merendeiru sira sente kontente , tamba ho Dapur eskola nebe iha , bele ajuda ona sira hodi Prepara aihan ba labarik estudante sira ho saudavel , tamba iha ona espasu diak ba sira.

 

JORNALISTA ; ACI

Editor ; NP

RELATED ARTICLES
Continue to the category
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Fans na'in: mak rona hela.
Loading ...

TRENDING.

NOTISIA FOUN.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x