Saturday, March 2, 2024
spot_img
HomeFoto GaleriaVeteranu Lautén Na`in 178 hetan Kondekorasaun  Ordém Nikulau Lobatu

Veteranu Lautén Na`in 178 hetan Kondekorasaun  Ordém Nikulau Lobatu

Losaplos RCL Vox Populy 27/11/2023 =Veteranu Hamutuk Na`in Atus Ida Hitu nolu resin Walu iha Munisípiu Lautém , Segunda feira ne`e , Simu Medailla Kondekorasaun Ordén Niculau Lobatu husi Governu Konstituisional dá Sia iha Eis Kampaun F-FDTL Puihoro , Fuiloru Lospalos.

Brigadeiru F-FDTL Aluk Descartes  liu husi Serimonia Atribuisaun ne`e hateten , Loron Rua nolu resin Hitu ,fulan Novembru ne’e Hanesan loron Atribuisaun Medailla Kondekorasaun ba Veteranu Nasionalmente Governu Kondekora Veteranu sira  ne`ebe Sakrifika àn ba rai ida ne`e hodi liberta Rai no Nasaun ida ne`e.

‘’ Ohin loron 27 Fulan Novembru tinan ida ne’e , sai loron Anivel nasional iha teritoriu Timor Leste , atu bele halao seremonia Kondekorasaun ba Ita nia maluk vetanu no vetarana sira ne’ebe mak durante sakrifika An iha prosesu funu narauk durante 24 nia laran, husi Frente Armada No balun iha Frente klandestin , maibe  ho objektivo ida deit atu lori nia povu no nia Nasaun ba dalan ida hodi hetan  Ukun Rasik Aan.’’ Dehan Brigadeiro JeneralAluc Descartes segunda 27/11/2023 ne`e.

Aluc Descartes ne’e mos hateten Prosesu Rekoñesimentu no valorijasaun ida ne’e Tinan barak ona maibe sedauk konklui hotu tamba buat hotu sei liu husi prosesu ne’ebe naruk tamba ne’e balun hetan ona kondekorasaun no balun sedauk maibe Governu no Estadu sei fo nafatin kondekorasaun maibe sei liu husi prosesu.

‘’ prosesu Rekoñesimentu no valorijasaun ida ne’e tinan barak ona maibe sedauk konklui hotu tamba buat hotu sei liu husi prosesu ne’ebe naruk tamba ita hotu hatene katak Timor oan barak mak partisipa ba prosesu Funu narauk maibe laos ituan tamba ne’e balun hetan ona kondekorasaun no balun sedauk maibe Governu no Estadu sei iha Kompetensia  nafatin hodi kodekora maibe sei liu husi prosesu narauk.‘’hateten Aluc Descartes

Entertantu ;husu nafatin ba Maluk Veterana no Veteranu sira ne’ebé mak sedauk Hetan Kondekorasaun tenki iha pasensia hodi hein , tamba Estado sei la haluha Sakrifisiu ne`ebe halo Nasaun nia Indepedensia .

Jornalista;silisi

Editor;NP

RELATED ARTICLES
Continue to the category
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Fans na'in: mak rona hela.
Loading ...

TRENDING.

NOTISIA FOUN.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x